ALMANCA-TÜRKÇE SÖZLÜK
Karl STEUERWALD
Almanca-Türkçe sözlüğü hazırlarken günümüz Almancasının sözcük ve deyim dağarcığını oldukça geniş bir biçimde sunmaya çalıştık.Tıpkı öteki dillerde olduğu gibi Almancada da konuşma dili önem kazanmaktadır. Günlük konuşma diline ait sözcük ve deyimleri, hatta argo ifadeleri sözlüğe daha cömertçe almak suretiyle bu gerçek göz önünde tutulmuştur. Çeşitli meslek ve branşlara ait terimler yanında deyimlere de geniş yer verilmiştir. Botanik ve zoolojiyle ilgili ifadelerde bilimsel bir terminoloji kullanılmaktan kaçınılmıştır.
TÜRKÇE-ALMANCA SÖZLÜK
Karl STEUERWALD
Size sunmakta olduğumuz sözlüğün yazrı, Türkiye'de öğretim ve yönetim görevlerinde bulunduğu toplam on yedi yıl boyunca, Türkçeyi kullanıldığı yerde ve yörede incelemek, bu dilin zaman zaman "fırtınalı" gelişmesini yakından izlemek fırsatını bulmuştur.
ALMANCA - TÜRKÇE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
ADNAN HALET TAŞPINAR
ALMANCA-TÜRKÇE DEYİMLER VE ÖZEL ANLATIM BİRİMLERİ SÖZLÜĞÜ
MUHTAR BARLAS
Bu sözlüğün amacı, konuşulan Almancanın, yazı diliyle karşılaşıldığında doğal olarak daha canlı, kıvrak ve renkli olan yönlerini yaşamın içinden alıntılanmış örneklerle vermektir. Almancayı hem yabancı bir dil olarak kullananların hem de daha öğrenme sürecinde olanların en çok zorlandıkları alan, dilin en zevkli ve yaşayan bölümü olan bu deyimsel anlatımlardır. Yazılı örneklerini öykülerde, romanlarda, tiyatro yapıtlarında ya da resimli romanlarda bulabileceğiniz bu 'gündelik dil'in kaynağı, sokaklar, evler, işyerleri, kısacası insanların yaşadığı her yerdir.
TÜRKÇE-ALMANCA İKTİSAT VE TİCARET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
OSMAN NAZIM KAYGI
Bu sözlükte 35.000i aşkın Türkçe sözcüğün Almanca karşılıklarını bulacaksınız. Almanca karşılıkları verilen bu Türkçe sözcüklerden ancak 15.000 kadarı elimizde bulunan tek ve iki dilli özel alan sözlüklerinin taranmasıyla derlenebilmiştir. Geri kalan sözcüklerin saptanabilmesi için sözlüğümüzün konusuna ilişkin Türkçe metinlerin ayrıntılı olarak incelenmesi, gazetelerimizin ve konuyla ilgili diğer süreli yayınlarımızın taranması yoluna gidilmiştir. Bu arada, Türk ve Alman ticaret yasalarının incelenmesiyle de birkaç bin sözcüğün daha eklenmesi olanağı bulunmuştur. Türk-Alman ticaret ilişkileri günden güne, sürekli yoğunlaşıyor. Dolayısıyla ekonominin ve teknolojinin gelişmesi sonucunda ortaya çıkan yeni kavramlara ilişkin terimler, özel alan sözlüklerinin hazırlanmasını gerekli kılıyor.
Çok önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlayan elinizdeki geniş kapsamlı bu yapıt, gerek Türkiye'de gerekse Almanca konuşulan ülkelerde yaşayanların özellikle iş yaşamında karşılaşacakları sözcük ve terimlerin karşılıklarını vermeyi amaçlıyor.
ALMANCA-TÜRKÇE İKTİSAT VE TİCARET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
OSMAN NAZIM KAYGI
Bu sözlüğü kullanmanın bir tek amacı vardır: Bir metni ya da konuşmayı Almancadan Türkçeye çevirmek, başka bir deyişle duyulanı yada okunanı anlamak ve aktarmak. Kısacası, hangisi olursa olsun amaç değişmez: Kaynak dili hedef dile çevirmek…
Bir sözcüğün hedef dildeki karşılığını öğrenmek için kullanıcı, önce sözcüğü abece sıralaması içinde bulacak, sonrada öncelikli sözcün kaynak cümledeki anlamına en uygun karşılığı seçecek ve çeviri işlemini böylece tamamlayacaktır. Eğer bu sözcük cümle içinde başka bir sözcükle birlikte kullanılıyor ve her ikisi birlikte özel bir anlam taşıyorsa, üstelik metne de daha uygunsa, bu anlamı seçecek çeviriyi tamamlar. Bu sözlükte, her sözcüğün hemen altında, o sözcüğün başka sözcüklerle oluşturduğu terimler de abece sırasıyla verilmiştir.
Bir sözlük, oluşan yeni kavramların karşılığı olan sözcükleri ve sözcüklerin başka sözcüklerle birlikte oluşturdukları terimleri içerdiği ölçüde kullanıcıya yarar sağlar. İşte bu sözlükte buna öncelikle özen gösterilmiş, madde başı olarak işlenen sözcükler çok kapsamlı bir biçimde ele alınarak çeşitli kullanımlarıyla birlikte verilmiştir. Öte yandan konuyla doğrudan ilgisi olmayan sözcükler, kullanıcının zaman yitirmemesi için bilinçli olarak bu sözlüğe alınmıştır.
İşte Elinde tuttuğunuz Almanca-Türkçe İktisat ve Ticaret Terimleri Sözlüğü bu ilkeler ışığında hazırlanmıştır.
TECHNICAL DICTIONARY / ENGLISH - TURKISH
ADNAN HALET TAŞPINAR
Mühendis, teknik eleman, öğrenci, çevirmen ve genel sözlüklerde aradığı terimin karşılığını bulamayan herkesin temel başvuru kitabı.
1080 sayfa
70.000' den fazla madde
TIP SÖZLÜĞÜ

PARS TUĞLACI
Bir yabancı dili bilmek bile, o dil ile kendi kendimize dilimiz arasındaki sözlüklere olan ihtiyacı kaldırmaz. Terim ve tanımların birinci derecede önem taşıdığı Biyolojik Bilimler' de ve Tıp' ta ise iyi bir sözlük en gerekli bir rehberdir.
Yazı ve dil devrimlerimiz, imla ve gramer kadar ana kitaplar olan sözlük ve ansiklopedilerin de yenilenmesini zorunlu kılmıştır. 50 yıldan beri bu uğurda çabaların harcanmış olduğunu kabul ederken, özellikle bilim terimleri üzerinde tutarlı sözcüklere henüz sahip olmadığımızı da kabul etmek zorundayız.

COMPREHENSIVE TURKISH ENGLISH DICTIONARY - BÜYÜK TÜRKÇE-İNGİLİZCE SÖZLÜK
PARS TUĞLACI
Bizde, geniş ölçüde hazırlanmış, her meslek ya da bilim adamının ihtiyacına cevap verecek nitelikte Türkçe'den İngilizce'ye bir sözlüğün yokluğu uzun süreden beri pek çok duyulmaktaydı. Daha önce bu yokluğu kısmen giderme yolunda çaba harcayan bir iki sözlük yazarı olmuştur. Ne var ki, hızla serpilen Türk dili karşısında bu alanda evvelce ortaya konulmuş olan çalışmalar dil ve kelime zenginliği bakımından artık bugünün ihtiyacına cevap veremiyecek durumdadır. İşte bunu göz önünde bulundurarak, leksikografi alanındaki çok yönlü çalışmalarımız yanında, bu yapıtla bu konuya da eğilmiş bulunuyoruz. Bu sözlük hazırlanırken Türkçe kelimelerin dizgi işinde Türk Dil Kurumu'nun yayımlamış olduğu «Türkçe Sözlük» esas alınmış olmakla beraber, sayısız Türk ve yabancı kaynaklar da incelenerek çeşitli bilim dalları ile ilişkin onbinlerce kelime ve terim, birden fazla İngilizce anlamları ile birlikte sözlüğe katılmıştır.
ILLUSTRATED ENGLISH-TURKISH DICTIONARY - RESİMLİ İNGİLİZCE-TÜRKÇE SÖZLÜK
PARS TUĞLACI
Bizde, geniş ölçüde hazırlanmış, her meslek ya da bilim adamının ihtiyacına cevap verecek nitelikte Türkçe'den İngilizce'ye bir sözlüğün yokluğu uzun süreden beri pek çok duyulmaktaydı. Daha önce bu yokluğu kısmen giderme yolunda çaba harcayan bir iki sözlük yazarı olmuştur. Ne var ki, hızla serpilen Türk dili karşısında bu alanda evvelce ortaya konulmuş olan çalışmalar dil ve kelime zenginliği bakımından artık bugünün ihtiyacına cevap veremiyecek durumdadır. İşte bunu göz önünde bulundurarak, leksikografi alanındaki çok yönlü çalışmalarımız yanında, bu yapıtla bu konuya da eğilmiş bulunuyoruz. Bu sözlük hazırlanırken Türkçe kelimelerin dizgi işinde Türk Dil Kurumu'nun yayımlamış olduğu «Türkçe Sözlük» esas alınmış olmakla beraber, sayısız Türk ve yabancı kaynaklar da incelenerek çeşitli bilim dalları ile ilişkin onbinlerce kelime ve terim, birden fazla İngilizce anlamları ile birlikte sözlüğe katılmıştır.
STANDART LEARNERS' ENGLISH DICTIONARY
İngilizce öğrenmek için ideal. 
Zenginleştirilmiş kelime haznesi 
Çoğunlukla Amerikan İngilizcesi içerir 
Kolay okunur, kolay kullanılır, kolay anlaşılır.
THE BBI COMBINATORY DICTIONARY OF ENGLISH
I
MORTON BENSON - EVELYN BENSON - ROBERT ILSON
The BBI Combinatory Dictionary Of English tells you which words go together in English and which words do not. The BBI will help you master the difficulties of common but unpredictable English phrases and word combinations. The BBI gives more grammatical information than any other existing dictionary. The BBI presents this grammatical information in an accessible and simple form. The BBI shows the key differences between American English and British English. The BBI will be your catalyst, mentor and guide for speaking and writing Perfect English.
MACMILLAN CONTEMPORARY DICTIONARY

WILLIAM D. HASLEY
The Macmillan Contemporary Dictionary contains many different kinds of information to help you in your reading, writing, and speaking. In order to gain the greatest possible benefit from this book, you need to know just what information it contains, how this information is arranged, and how it can be put to use. The following sections present a step-by-step description of the various features of the book, following the order in which you will find these items when you look up a word. The Macmillan Contemporary Dictionary can be a highly valuable language tool.

SUPER THESAURUS
MCCUTCHEON
Welcome to the future of reference books. This is the one-the one-that gives you synonyms, antonyms, a quotation collection and a word-find reverse dictionary, all in a single volume. You hold in your hands the one and only Roget!s Superthesaurus.
In this book, Marc McCutcheon helps you find the rıgt word for the rıgt place. For clarity. For variety. For ptecision and color.
With a magnificent lode of headwords and the only reverse dictionary in any thesaurus, Roget’s Superthesaurus is an entire reference shelf in one book
JAPONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK
MUHARREM DEMİRCİ
Japonca ve Japonya' ya verilen önem dünyada her geçen gün hızla artmaktadır. Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk, siyasi ve ekonomik ilişkiler ise çok eskilere dayanmasına rağmen, hep belli ölçüler içerisinde kalmıştır. Fakat son yıllarda ikili ilişkilerde görülen gelişmeler çok daha etkin ve büyük boyutlarda sürmektedir. Bu gelişen ilişkiler doğrultusunda, Türkiye'de diğer dillere verilen önem gibi Japoncaya duyulan ihtiyaç da aynı şekilde artış göstermektedir. .... Muharrem Demirci
NTC's AMERICAN IDIOMS
RICHARD A. SPEARS
NTC’ s Amerıcan Idioms Dictionary is an ideal reference to the many colorful expressions that mark the language of Amerıcan speakers. It is the preferred reference for anyone who needs a complete, up-to-date, and aesy-to-use guide to contemporary Amerıcan idioms.
DEYİMLER SÖZLÜĞÜ - İNGİLİZCE - TÜRKÇE
PARS TUĞLACI
Deyimler İngilizcenin etini, kemiğini oluşturur. Her dilin kendine özgü deyimleri vardır, ancak dünyada hiçbir dil bu konuda İngilizce ile boy ölçüşemez. İngilizcenin dilbilgisi, başka dillere oranla kolay olduğu halde, dilin özelliği ve en zor yanı sayılan deyimlerin anlamlarını dilbilgisi kurallarına dayanarak ya da kelime bilgisine başvurarak çözmek, kavramak olanaksızdır. Bu nedenle, deyimleri gereğince bilmeyen İngilizce öğrenmiş sayılmaz. İngilizce-Türkçe Deyimler Sözlüğü hem konuşma hem de yazı dilinde en çok karşılaşılan İngiliz ve Amerikan argosunu, deyimlerini ve atasözlerini açıklayıp kullanımlarını örnekleyen, İngilizce öğrenenlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış en yetkin, en kapsamlı başvuru kaynağıdır.
BBC ENGLISH İNGİLİZCE/TÜRKÇE - TÜRKÇE/İNGİLİZCE SÖZLÜK
ABC YAYIN KURULU
Bu sözlük özellikle İngilizce çalışanların pratik gereksinmelerini karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Birkaç deyimin, o deyimdeki en önemli sözcük esas alınarak alfabetik sıraya konması dışında, tüm maddeler birden fazla sözcükten oluşsalar dahi alfabetik sırayla verilmiştir. Her sözcüğün okunuşu vurgusuyla beraber ilgili maddenin ardından verilmiştir.
I LOVE ENGLISH DICTIONARY

P.H. COLLIN - CAROL WEILAND - MIRIAM LOWI
I Love English Dictionary özellikle İngilizce öğrenmekte olanlar için hazırlanmıştır. Öncelikle, İngilizcenin en çok kullanılan 4.000 sözcüğü sözlüğe alınmıştır. Bunların hepsi başlangıç ve orta düzey dil öğretim kitaplarında kullanılan sözcüklerdir. İkinci olarak, sözlüğe alınan her sözcük için en az bir örnek cümle (siyah harflerle) verilmiştir. Böylelikle kitap, bir sözlük olmanın ötesinde, çağdaş İngilizce' nin kullanımını örnekleyen bir rehber niteliği de kazanmış olmaktadır. Son olarak da, sözlüğün sonuna eklenen bir bölümle tüm açıklama ve örnek cümlelerin Türkçeler'i verilerek öğrenenlere bilgilerini denetleme ya da güç görünen açıklamaları daha iyi özümseme olanağı sağlanmıştır.

ALIŞTIRMALI İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ
G. M. SPANKIE
Alıştırmalı İngilizce Dilbilgisi, İngilizcenin günümüzdeki kullanımına ilişkin sade, kısa, özlü dilbilgisi açıklamaları ve işlenen her konuyu izleyen alıştırmaları ile İngilizce öğrenenlere çok yararlı olacak bir kitaptır. Kitapta, sayısı 3250' yi aşan özgün alıştırma cümleleriyle çoğu gündelik dilde kullanılan zengin bir örnek cümle demeti sunulmaktadır.
THE LINGUA FRANCA IN THE LEVANT
ANDREAS TIETZE - HENRY KAHANE - RENEE KAHANE